top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WINGMAN AGENCY BV

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst aangegaan door WINGMAN AGENCY BV, met maatschappelijke zetel te Goudsbloemstraat 2, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer 0650.802.593, hierna “het kantoor” genoemd.

 

1. DEFINTIES

a. “Het kantoor” : - Wingman Agency BV beheert de sociale media van haar klanten. Ze staat in voor het maken van social media posts, videoproducties en het uitwerken van contentkalenders. Verder staat Wingman Agency in voor het ontwikkelen van social media marketing strategieën en social media advertising.

b. “Content” : - Digitale informatie voor de opdrachtgever die gemaakt en verspreid wordt en zowel tekstueel, visueel als audiovisueel van aard kan zijn.

c. “Het product” : - De teksten, de publiciteit, de campagnes die voor de opdrachtgever worden ontworpen en uitgewerkt.

d. “De beheerder” : …. - Is diegene die de opdrachtgever vertegenwoordigt op digitale & sociale mediaplatformen en plaatst in zijn opdracht content.

 

2. ALGEMENE VOORWAARDEN Door het plaatsen van een opdracht erkent de opdrachtgever kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en aanvaardt hij deze met uitsluiting van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs indien deze bedingen dat zij alleen geldig zijn en zelfs indien deze naderhand worden meegedeeld.

 

3. DE OPDRACHT

3.1. De opdracht is slechts definitief na aanvaarding door de opdrachtgever van de schriftelijke offerte door het Kantoor. Deze aanvaarding dient uitdrukkelijk te gebeuren: door bevestiging per mail of door het verzenden van de door de opdrachtgever ondertekende offerte aan het Kantoor.

3.2. Elke annulering of wijziging van een opdracht dient schriftelijk te gebeuren.

3.3. De prijzen die in de offerte vermeld worden, zijn vrijblijvend. In deze prijzen zijn geen B.T.W. begrepen.

 

4. LEVERING

4.1. Bij een éénmalige prestatie wordt de leveringstermijn in de offerte bepaald. Deze leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend. Laattijdige levering kan echter in geen geval aanleiding geven tot annulering van de opdracht door de opdrachtgever of tot enige schadevergoeding ten laste van het Kantoor.

4.2. De opdrachtgever dient de Content of het Product onmiddellijk in ontvangst te nemen en te controleren. Na deze controle zijn er geen klachten meer mogelijk en zijn de facturen opeisbaar.

 

5. INFORMATIEPLICHT De opdrachtgever is verplicht aan het Kantoor op eerste verzoek alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht volgens de regels der kunst en tijdig te kunnen uitvoeren.

 

6. EXCLUSIVITEIT Enkel de Beheerders zijn gerechtigd om Content op de digitale media platformen te posten. Content die via andere kanalen gepost wordt, mag door de Beheerder onmiddellijk en zonder voorafgaand overleg verwijderd worden.

 

7. ANNULATIE EN OPZEGGING

7.1 Bij een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever voor afloop van de duur, zoals bepaald in de offerte, zal een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 3 x de overeengekomen maandelijkse vergoeding.

7.2 Bij annulering van een éénmalige prestatie is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd ten belope van de reeds door het Kantoor gemaakte kosten, vermeerderd met een vergoeding pro rata van de reeds geleverde prestaties, doch met een minimum van 20 % van het factuurbedrag.

 

8. BETALINGEN

8.1. De facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum en zijn betaalbaar te Leuven.

8.2. Klachten met betrekking tot de inhoud van de factuur dienen steeds - op straffe van verval - binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk gemeld te worden.

8.3. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag verwijlintresten ten belope van 1% van het factuurbedrag per maand verschuldigd zijn, waarbij elke begonnen maand zal gelden als een volledige maand. Bovendien zal van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. verschuldigd zijn als schadeloosstelling voor het nadeel dat aan het Kantoor wordt toegebracht wegens de laattijdige betaling.

8.4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

8.5. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden is het Kantoor gerechtigd om de prestaties zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk te staken en eventueel definitief stop te zetten en om nieuwe opdrachten te weigeren. De opdrachtgever zal in geen geval enig recht op schadevergoeding kunnen laten gelden.

8.6. Het eigendomsrecht op de volledige Content of op het Product gaat slechts over op het ogenblik van de vereffening van het saldo van alle schuldvorderingen die het Kantoor op de opdrachtgever heeft.

 

9. OVERMACHT Toeval of overmacht bevrijden het Kantoor van haar verbintenissen. Als toeval of overmacht kan worden aanzien: de plotse slechte naam en faam of het imago van de opdrachtgever.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid die het Kantoor kan oplopen, is beperkt tot de directe schade waarvan door de opdrachtgever bewezen wordt dat deze rechtstreeks en uitsluitend veroorzaakt wordt door een zware fout van het Kantoor. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van het Kantoor steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag van de betrokken prestatie. Het Kantoor kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade zoals o.m. financiële en commerciële verliezen, winstderving, vorderingen ingesteld door derden, verlies van cliënteel, ....

 

11. NIETIGHEID De nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

12. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT Voor wat betreft de geschillen tussen het Kantoor en de opdrachtgever, zijn de rechtsbetrekkingen tussen de partijen onderworpen aan het Belgische recht en zullen uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd zijn.

bottom of page